SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
2. Chrzest zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie. Zgłaszający chrzest powinien ze sobą przynieść:
•akt urodzenia dziecka
•świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
•dane rodziców chrzestnych (wiek, adres zamieszkania i zawód) oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
•Żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

*Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie parafii potrzebna jest zgoda proboszcza parafii do której należą
3. Rodzice i chrzestni uczestniczą w nauce przedchrzcielnej w terminie ustalonym wcześniej z o. proboszczem .